หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลพร้าว

ประวัติโรงพยาบาลพร้าว

ปี 2503 : เริ่มจากเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2503 โดยมี นายแพทย์จินดา  คล้ายเชื้อวงศ์  เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ปี 2517 : นายแพทย์อภิเชษฐ์  นาคเลขา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและกรรมการโรงพยาบาลอีก 25 ท่าน มีนายอำเภอเป็นประธานสร้างเหรียญหลวงปู่แหวน(เหรียญทองแดงรมดำ)  จำนวน 75,000 เหรียญ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2517 ได้เงิน 1.2 ล้านบาท  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์สมบทอีก 50,000 บาท เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง  โดยที่ดินเป็นที่ดินราชพัสดุ 5 ไร่ และได้รับ บริจาคที่ดินอีก 11 ไร่  จากนางบัวจีน  สัตยพานิช  การสร้างโรงพยาบาล 10 เตียง ใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้จากการสร้างเหรียญ  โดยการเปิดประมูลถมดิน ในการก่อสร้าง  สร้างอาคารซีเมนต์ชั้นเดียว

1. ห้องตรวจ 2  ห้อง

2. ห้องฉุกเฉิน 1  ห้อง

3. ห้องผ่าตัด 1  ห้อง

4. ห้องคลอด 1  ห้อง

5. ห้องยา 1  ห้อง               

มีเตียงนอนในโรงพยาบาล 4 เตียง ครุภัณฑ์ที่จำเป็น เช่น เครื่องเอกซเรย์ เป็นต้น

ปี 2525 : เริ่มก่อสร้างตึกผู้ป่วยใน ยกระดับเป็นโรงพยาบาล 30 เตียง จากเงินงบประมาณ เป็น               อาคารชั้นครึ่งซีเมนต์  พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ตามกรอบกระทรวงพร้อมบ้านพัก  สร้างเสร็จเดือน ตุลาคม 2526  โดยมี นายแพทย์ธานี  กลิ่นขจร  เป็นผู้อำนวยการ               โรงพยาบาล

ปี 2528 : ก่อสร้างตึกผู้ป่วยนอก สร้างเสร็จปี 2528

ปี 2529 : เริ่มเปิดใช้บริการเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง อย่างเป็นทางการในวันที่ 14                 กุมภาพันธ์ 2529  โดยมี นายแพทย์จิราวุธ  พันธชาติ  เป็นผู้อำนวยการ  และมี  นายชัยยา  พูนศิริวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน

ปี 2543 :   เปิดอาคารหลวงพ่อดาบส  สุมโน  อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง แบบ 7919 (หลวงพ่อดาบส  สุมโน  ได้บริจาคเงินสร้างอาคาร พร้อมครุภัณฑ์ เป็นเงิน  11  ล้านบาท)  และวันที่ 23 พฤษภาคม  2543  นายแพทย์พหล   วงค์สาโรจน์  เป็นประธานพิธี นายแพทย์วุฒิไกร    มุ่งหมาย  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวรายงานนับได้ว่าโรงพยาบาลพร้าวเปิดบริการให้กับประชาชนในอำเภอพร้าว จนถึงปัจจุบันนี้ 

ปี 2561 :   เปิดอาคารอิสระไพโรจน์ โดยมีคุณประกฤต  อิสระไพโรจน์ พร้อมครอบครัว 


วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ให้บริการระบบสุขภาพแบบบูรณาการที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรม/งานวิจัยด้านสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

 

พันธกิจ

- จัดระบบบริการการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบบูรณาการ

- จัดระบบบริการให้มีคุณภาพแบบบูรณาการให้มีคุณภาพและมาตรฐานทุกกลุ่มวัย

- จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

- สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

- สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม/วิจัยด้านสุขภาพ


ค่านิยม

- สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)

- สนับสนุนให้มีการนำสิ่งที่เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (Action Learning)

- มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement : CQI)

- เน้นการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ (Participation)

- ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Center Approach)

- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล “ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ำใจ ” 

( Honesty,Unity,Generosity )

 

ปรัญชาการให้บริการ

1. ดูแลผู้ป่วยโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patients Center)

2. รักองค์กรและมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous quality improvement)

3. สนับสนุนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)

4. สนับสนุนการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (Action learning)

5. เน้นการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ (Participation)


กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้กำหนดคุณค่าหลัก (Core Value) ของบุคลากรในวงการ สธ. 4 ประการ ซึ่งประกอบด้วย

M : Mastery หรือเป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม

O : Originality หรือเร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

P : People centered หรือใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

H : Humility หรือถ่อมตนอ่อนน้อม คือมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

โรงพยาบาลพร้าว หมู่ 4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
E-mail : phrao_hospital@hotmail.com โทร 053475498 โทรสาร 053475293 #103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : taAEY