หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2564 ยาและเวชภัณฑ์ มีนาคม 2564... 14:42:00 - 31 มี.ค. 2564
2 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2564 (สขร.1) กลุ่มงานเภสัชกรรม 14:41:00 - 31 มี.ค. 2564
3 . ประกาศทั่วไป แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่า... 10:34:00 - 15 มี.ค. 2564
4 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกฝ่าย ตค63-มีค64 20:26:00 - 10 มี.ค. 2564
5 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความรายงานผูุ้บริหารการจัดซื้อจัดจ้าง ตค63-มค64 และแบบขอเผยแพร่บนเว็บไซ... 20:08:00 - 10 มี.ค. 2564
6 . ประกาศทั่วไป รายงานการตรวจสอบการบริหารงานที่โปร่งใส ปี 2563 - 2564 ( ตค 62 - มี.ค.64) โรงพยาบ... 19:33:00 - 10 มี.ค. 2564
7 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1) มีนาคม 2564 17:16:00 - 10 มี.ค. 2564
8 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) มีนาคม 2564 16:35:00 - 10 มี.ค. 2564
9 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2564 และขออนุญาตเผยแพร่ 16:31:00 - 10 มี.ค. 2564
10 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานสรุปผล 15:58:00 - 10 มี.ค. 2564
11 . ประกาศทั่วไป แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรมหน่วยงานในสังกัดสำนักง... 09:15:00 - 10 มี.ค. 2564
12 . ประกาศทั่วไป แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในส... 09:06:00 - 10 มี.ค. 2564
13 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม... 08:57:00 - 10 มี.ค. 2564
14 . ประกาศทั่วไป บันทึกรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการดำเนินงานตามแผนป้องกั... 08:33:00 - 10 มี.ค. 2564
15 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพ... 08:32:00 - 10 มี.ค. 2564
16 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความแจ้งเวียนมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าท... 13:12:00 - 09 มี.ค. 2564
17 . ประกาศทั่วไป ภาพการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้า... 16:00:00 - 01 มี.ค. 2564
18 . ประกาศทั่วไป ประกาศมาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน... 15:15:00 - 01 มี.ค. 2564
19 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กา... 15:10:00 - 01 มี.ค. 2564
20 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความลงนามประกาศ มาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติการและการ... 15:09:00 - 01 มี.ค. 2564
21 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางฯและขออนุ... 10:49:00 - 01 มี.ค. 2564
22 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2564 ยาและเวชภัณฑ์ รอบเดือนกุม... 15:46:00 - 28 ก.พ. 2564
23 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (สขร.1) กลุ่มงานเภ... 15:45:00 - 28 ก.พ. 2564
24 . ประกาศทั่วไป บันทึกแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 แลขออนุมัติเผยแพร่ขึ้นบนเว็บไวต์ 14:05:00 - 26 ก.พ. 2564
25 . ประกาศทั่วไป ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา... 14:57:00 - 25 ก.พ. 2564
26 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1) กุมภาพันธ์ 2564 09:22:00 - 25 ก.พ. 2564
27 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2564 09:16:00 - 25 ก.พ. 2564
28 . ประกาศทั่วไป แบบขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์การจัดประชุมเรื่องการป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ปี 256... 16:32:00 - 19 ก.พ. 2564
29 . ประกาศทั่วไป ภาพประกอบการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและแลกเปลี่ยนความรู้การป้องกันผลประโย... 16:30:00 - 19 ก.พ. 2564
30 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความรายงานการประกาศเจตนารมณ์การต่อการการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน และข... 16:27:00 - 19 ก.พ. 2564
31 . ประกาศทั่วไป รายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีประกาศเจตจำนงสุจริตต่อสาธารณชน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 16:19:00 - 19 ก.พ. 2564
32 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความรายงานผลการจัดประจำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและผลประโยชน์ท... 16:18:00 - 19 ก.พ. 2564
33 . ประกาศทั่วไป ขั้นตอนบริการทันตกรรมโรงพยาบาลพร้าว 13:32:00 - 19 ก.พ. 2564
34 . ประกาศทั่วไป ภาพถ่ายพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต พ.ศ.2564 15:27:00 - 17 ก.พ. 2564
35 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลพร้าวใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" 16:45:00 - 15 ก.พ. 2564
36 . ประกาศทั่วไป แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม... 15:35:00 - 15 ก.พ. 2564
37 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยช... 14:01:00 - 11 ก.พ. 2564
38 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงฯและแบบขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลพร้าว 11:28:00 - 11 ก.พ. 2564
39 . ประกาศทั่วไป แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่า... 09:44:00 - 10 ก.พ. 2564
40 . ประกาศทั่วไป แบบเสนอแผนปฏิบัติราชการ เพื่อประกาศเจตนารมณ์และชี้แจงเรื่องการป้องกันการทุจริตแล... 16:05:00 - 09 ก.พ. 2564
41 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการจัดประชุมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตฯและผล... 16:00:00 - 09 ก.พ. 2564
42 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความแจ้งเวียนให้ใช้กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพร้... 15:12:00 - 08 ก.พ. 2564
43 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตฯและขออนุญาตเผยแพร่ 15:11:00 - 08 ก.พ. 2564
44 . ประกาศทั่วไป แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพร้าว 15:10:00 - 08 ก.พ. 2564
45 . ประกาศทั่วไป หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ... 13:01:00 - 04 ก.พ. 2564
46 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในลักษณะ งบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบ... 11:51:00 - 04 ก.พ. 2564
47 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในลักษณะ งบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับจังหวั... 11:50:00 - 04 ก.พ. 2564
48 . ประกาศทั่วไป รายงานบทวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ใน... 10:20:00 - 04 ก.พ. 2564
49 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการเผยแพร่การรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG 11:10:00 - 01 ก.พ. 2564
50 . ประกาศทั่วไป กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG 08:39:00 - 01 ก.พ. 2564
51 . ประกาศทั่วไป รายชื่อสมาชิกของขมรม STRONG โรงพยาบาลพร้าว 08:33:00 - 01 ก.พ. 2564
52 . ประกาศทั่วไป แนวทางการดำเนินกิจกรรมชมรม Strong ปี 2564 08:31:00 - 01 ก.พ. 2564
53 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (สขร.1) กลุ่มงานเภสัชก... 14:50:00 - 31 ม.ค. 2564
54 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2564 ยาและเวชภัณฑ์ รอบเดือนมกร... 14:50:00 - 31 ม.ค. 2564
55 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2564 16:25:00 - 29 ม.ค. 2564
56 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1) มกราคม 2564 15:15:00 - 29 ม.ค. 2564
57 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง 15:30:00 - 26 ม.ค. 2564
58 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมใช้พัสดุ และแบบฟอร์มใบยืมพัสดุ 15:24:00 - 26 ม.ค. 2564
59 . ประกาศทั่วไป แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและสิ้นเปลือง 15:15:00 - 26 ม.ค. 2564
60 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและประเภทใช้สิ้นเปลื... 15:12:00 - 26 ม.ค. 2564
61 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 10:59:00 - 19 ม.ค. 2564
62 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 10:16:00 - 15 ม.ค. 2564
63 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม "พร้าวคุณธรรม" 16:30:00 - 14 ม.ค. 2564
64 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบ... 16:22:00 - 14 ม.ค. 2564
65 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการและแบบฟอร์มขอเผยแพร่ในเว็บไซต์ 13:28:00 - 14 ม.ค. 2564
66 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามที่หน่วยงานกำหนด 10:14:00 - 14 ม.ค. 2564
67 . ประกาศทั่วไป แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่า... 10:58:00 - 12 ม.ค. 2564
68 . ประกาศทั่วไป นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในป... 13:37:00 - 04 ม.ค. 2564
69 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความแสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฯและขออนุญาตเผยแพร่ 13:32:00 - 04 ม.ค. 2564
70 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2564 ยาและเวชภัณฑ์ รอบเดือนธัน... 10:40:00 - 31 ธ.ค. 2563
71 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (สขร.1) กลุ่มงานเภสัช... 10:39:00 - 31 ธ.ค. 2563
72 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1) ธันวาคม 2563 16:15:00 - 30 ธ.ค. 2563
73 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2563 15:20:00 - 30 ธ.ค. 2563
74 . ประกาศทั่วไป คำสั่งแต่งตั้งคณะตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพ... 15:01:00 - 30 ธ.ค. 2563
75 . ประกาศทั่วไป แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2564 17:39:00 - 23 ธ.ค. 2563
76 . ประกาศทั่วไป หนังสือจัดสรรงบประมาณ 17:37:00 - 23 ธ.ค. 2563
77 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้ความรายงานผู้บริหารทราบและการขออนุญาตเผยแพร่ฯ 17:34:00 - 23 ธ.ค. 2563
78 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเ... 16:30:00 - 21 ธ.ค. 2563
79 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 16:29:00 - 21 ธ.ค. 2563
80 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้... 16:23:00 - 21 ธ.ค. 2563
81 . ประกาศทั่วไป แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกา... 13:21:00 - 21 ธ.ค. 2563
82 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความประกาศรายชื่อบุคลากรทุกกลุ่มที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่นและดี... 10:23:00 - 21 ธ.ค. 2563
83 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความขออนุญาตนำรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 เผยแพร่... 16:20:00 - 18 ธ.ค. 2563
84 . ประกาศทั่วไป หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้า... 15:16:00 - 18 ธ.ค. 2563
85 . ประกาศทั่วไป รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 และ แบ... 14:30:00 - 18 ธ.ค. 2563
86 . ประกาศทั่วไป แบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์ แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เ... 13:10:00 - 18 ธ.ค. 2563
87 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 63 และแบบขอเผยแพร่ 16:25:00 - 14 ธ.ค. 2563
88 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและแบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์ รายงานสรุปผลกา... 16:10:00 - 14 ธ.ค. 2563
89 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร1)รอบเดือนต.ค.,พ.ย.ธ.ค... 16:05:00 - 14 ธ.ค. 2563
90 . ประกาศทั่วไป การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผ... 15:39:00 - 08 ธ.ค. 2563
91 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 11:08:00 - 08 ธ.ค. 2563
92 . ประกาศทั่วไป การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผ... 15:50:00 - 02 ธ.ค. 2563
93 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (สขร.1) กลุ่มงานเภส... 15:46:00 - 30 พ.ย. 2563
94 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2564 ยาและเวชภัณฑ์ รอบเดือนพฤศ... 15:43:00 - 30 พ.ย. 2563
95 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน)ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 และ... 11:50:00 - 30 พ.ย. 2563
96 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (บริหารฯ) แล... 11:15:00 - 30 พ.ย. 2563
97 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและแบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์ รายงานสรุปผลกา... 10:20:00 - 30 พ.ย. 2563
98 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 63 และแบบขอเผยแพร่ 09:11:00 - 30 พ.ย. 2563
99 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู็ป่วยและอาคารทั่วไป 16:18:00 - 27 พ.ย. 2563
100 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ 16:18:00 - 27 พ.ย. 2563
101 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และขออน... 17:46:00 - 18 พ.ย. 2563
102 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย 10:42:00 - 13 พ.ย. 2563
103 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ 15:22:00 - 09 พ.ย. 2563
104 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยและอาคารทั่วไป 14:06:00 - 09 พ.ย. 2563
105 . ประกาศทั่วไป ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 10:14:00 - 05 พ.ย. 2563
106 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 ยาและเวชภัณฑ์ รอบเดือนตุล... 18:16:00 - 31 ต.ค. 2563
107 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (สขร.1) กลุ่มงานเภสัชก... 18:15:00 - 31 ต.ค. 2563
108 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและแบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์ รายงานสรุปผลกา... 11:24:00 - 30 ต.ค. 2563
109 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 63 และแบบขอเผยแพร่ 10:45:00 - 30 ต.ค. 2563
110 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 15:26:00 - 21 ต.ค. 2563
111 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย 11:19:00 - 21 ต.ค. 2563
112 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 63 และแบบขอเผยแพร่ 11:38:00 - 30 ก.ย. 2563
113 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 63 (สขร1) และแบบขอเผยแพร่ 11:01:00 - 30 ก.ย. 2563
114 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 (สขร.1) กลุ่มงานเภสัช... 10:48:00 - 30 ก.ย. 2563
115 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 ยาและเวชภัณฑ์ รอบเดือนกัน... 10:46:00 - 30 ก.ย. 2563
116 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจำปี 2564 09:37:00 - 24 ก.ย. 2563
117 . ประกาศทั่วไป แผนจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 15:08:00 - 15 ก.ย. 2563
118 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 10:34:00 - 02 ก.ย. 2563
119 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด 09:14:00 - 02 ก.ย. 2563
120 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับติดตามดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของห... 15:31:00 - 01 ก.ย. 2563
121 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 63 และแบบขอเผยแพร่ฯ 15:00:00 - 31 ส.ค. 2563
122 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 (สขร.1) กลุ่มงานเภสัช... 13:28:00 - 31 ส.ค. 2563
123 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 ยาและเวชภัณฑ์ รอบเดือนสิง... 13:27:00 - 31 ส.ค. 2563
124 . ประกาศทั่วไป คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป 13:12:00 - 31 ส.ค. 2563
125 . ประกาศทั่วไป คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10:59:00 - 31 ส.ค. 2563
126 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 63 (สขร1) และแบบขอเผยแพร่ 09:55:00 - 31 ส.ค. 2563
127 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 11:41:00 - 28 ส.ค. 2563
128 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือห... 08:54:00 - 03 ส.ค. 2563
129 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1) กรกฎาคม 2563 15:50:00 - 31 ก.ค 2563
130 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)ในรอบเดือนกรกฎาคม ... 15:48:00 - 31 ก.ค 2563
131 . ประกาศทั่วไป ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค. 63 15:25:00 - 31 ก.ค 2563
132 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (สขร.1) กรกฎาคม 2563 13:23:00 - 31 ก.ค 2563
133 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 ยาและเวชภัณฑ์ รอบเดือนกรก... 12:03:00 - 31 ก.ค 2563
134 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 (สขร.1) กลุ่มงานเภสัช... 12:02:00 - 31 ก.ค 2563
135 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ... 09:43:00 - 31 ก.ค 2563
136 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 09:38:00 - 31 ก.ค 2563
137 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 09:30:00 - 31 ก.ค 2563
138 . ประกาศทั่วไป แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 13:47:00 - 08 ก.ค 2563
139 . ประกาศทั่วไป แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 13:43:00 - 08 ก.ค 2563
140 . ประกาศทั่วไป ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค. 63 (สขร.1) 14:35:00 - 02 ก.ค 2563
141 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 14:10:00 - 01 ก.ค 2563
142 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 13:03:00 - 01 ก.ค 2563
143 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 ยาและเวชภัณฑ์ รอบเดือนมิถ... 19:20:00 - 30 มิ.ย. 2563
144 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (สขร.1) กลุ่มงานเภสั... 19:19:00 - 30 มิ.ย. 2563
145 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1) มิถุนายน 2563 15:14:00 - 30 มิ.ย. 2563
146 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)ในรอบเดือนมิถุนายน... 15:10:00 - 30 มิ.ย. 2563
147 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ (สขร.1) มิถุนายน 2563 14:21:00 - 30 มิ.ย. 2563
148 . ประกาศทั่วไป ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย. 63 (สขร.) 11:32:00 - 30 มิ.ย. 2563
149 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ... 11:30:00 - 30 มิ.ย. 2563
150 . ประกาศทั่วไป ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย. 63 11:22:00 - 30 มิ.ย. 2563
151 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-... 14:13:00 - 17 มิ.ย. 2563
152 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ไม่น้อยกว่า 500ma.แบบแขวนเพดานด้วยวิธีประกวดราคาอิเ... 09:21:00 - 16 มิ.ย. 2563
153 . ประกาศทั่วไป เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ (Print Screen) วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ 17:50:00 - 15 มิ.ย. 2563
154 . ประกาศทั่วไป เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ (Print Screen) วงเงิน 5000 บาท ขึ้นไป 17:47:00 - 15 มิ.ย. 2563
155 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 13:50:00 - 12 มิ.ย. 2563
156 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูป... 08:44:00 - 11 มิ.ย. 2563
157 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 16:03:00 - 10 มิ.ย. 2563
158 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปขนาด 500 mA.แบบแขวนเพดาน 14:05:00 - 10 มิ.ย. 2563
159 . ประกาศทั่วไป Print Screen จาก Web site หน่วยงาน (สขร.) 10:14:00 - 05 มิ.ย. 2563
160 . ประกาศทั่วไป หนังสือลงนามประกาศผลการปฏิบัติราชการฯและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ 09:29:00 - 04 มิ.ย. 2563
161 . ประกาศทั่วไป ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ 1 (ตค.2562-มีค.256... 09:03:00 - 04 มิ.ย. 2563
162 . ประกาศทั่วไป Print Screen จาก Web site หน่วยงาน (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง) 16:20:00 - 02 มิ.ย. 2563
163 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง บริหาร เภสัช ทันต เทคนิคการแพทย์ พฤษ... 14:55:00 - 02 มิ.ย. 2563
164 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลฯ (รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. 2563) 09:52:00 - 02 มิ.ย. 2563
165 . ประกาศทั่วไป รายงานถามผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2563 15:40:00 - 01 มิ.ย. 2563
166 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อสารในช่องทางอื่น พฤษภาคม... 13:35:00 - 01 มิ.ย. 2563
167 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบสขร.1) บริหาร,เภสัช,ทันต,เทคนิคการแพทย์ พฤษภาคม 25... 09:25:00 - 01 มิ.ย. 2563
168 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ พฤษภาคม 2563 09:20:00 - 01 มิ.ย. 2563
169 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 ยาและเวชภัณฑ์ รอบเดือน พฤ... 13:56:00 - 31 พ.ค. 2563
170 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (สขร.1) กลุ่มงานเภสัช... 13:55:00 - 31 พ.ค. 2563
171 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบแขวนเ... 15:15:00 - 22 พ.ค. 2563
172 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลฯ (รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย. 2563... 14:15:00 - 05 พ.ค. 2563
173 . ประกาศทั่วไป รายงานถามผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2563 09:05:00 - 05 พ.ค. 2563
174 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อสารในช่องทางอื่น เมษายน ... 13:19:00 - 01 พ.ค. 2563
175 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง บริหาร เภสัช ทันต เทคนิคการแพทย์ เมษ... 11:30:00 - 01 พ.ค. 2563
176 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบสขร.1) บริหาร,เภสัช,ทันต,เทคนิคการแพทย์ เมษายน 256... 09:45:00 - 01 พ.ค. 2563
177 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ เมษายน 2563 09:40:00 - 01 พ.ค. 2563
178 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศซื้อเครื่องเอกซเรย์ไม่น้อยกว่า 500ma.แบบแขวนเพดานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท... 09:00:00 - 01 พ.ค. 2563
179 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (สขร.1) กลุ่มงานเภสัชก... 15:12:00 - 30 ม.ย. 2563
180 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 ยาและเวชภัณฑ์ รอบเดือนเมษ... 15:10:00 - 30 ม.ย. 2563
181 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่างวิจารณ์จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500mA แบบแขวนเพดาน 09:30:00 - 23 ม.ย. 2563
182 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2563 กลุ่มงานเทคนิคการแพ... 17:41:00 - 21 ม.ย. 2563
183 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (สขร.1) กลุ่มงานเทคนิค... 17:35:00 - 21 ม.ย. 2563
184 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาด 09:30:00 - 21 ม.ย. 2563
185 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน 09:30:00 - 20 ม.ย. 2563
186 . ประกาศทั่วไป รายงานถามผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2563 14:24:00 - 02 ม.ย. 2563
187 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง บริหาร เภสัช ทันต เทคนิคการแพทย์ มีน... 13:21:00 - 02 ม.ย. 2563
188 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลฯ (รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค. 2563... 10:27:00 - 02 ม.ย. 2563
189 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน web site หรือสื่อสารในช่องทางอื่น มีนาคม ... 13:05:00 - 01 ม.ย. 2563
190 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบสขร.1) บริหาร,เภสัช,ทันต,เทคนิคการแพทย์ มีนาคม 256... 09:08:00 - 01 ม.ย. 2563
191 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ มีนาคม 2563 09:07:00 - 01 ม.ย. 2563
192 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 ยาและเวชภัณฑ์ รอบเดือนมีน... 17:38:00 - 31 มี.ค. 2563
193 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มึนาคม 2563 (สขร.1) กลุ่มงานเภสัชก... 17:37:00 - 31 มี.ค. 2563
194 . ประกาศทั่วไป แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 15:01:00 - 20 มี.ค. 2563
195 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มงานเทค... 09:28:00 - 18 มี.ค. 2563
196 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 กลุ่มงานเทคนิคก... 09:27:00 - 18 มี.ค. 2563
197 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 กลุ่มงานเทคนิค... 09:24:00 - 18 มี.ค. 2563
198 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ กพ63 (สขร1) กลุ่มงานชันสูตร 18:01:00 - 16 มี.ค. 2563
199 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ มค 63 (สขร1) กลุ่มงานชันสูตร 17:54:00 - 16 มี.ค. 2563
200 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ธค 62 (สขร1) กลุ่มงานชันสูตร 17:43:00 - 16 มี.ค. 2563
201 . ประกาศทั่วไป คำสั่งโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่... 13:22:00 - 16 มี.ค. 2563
202 . ประกาศทั่วไป รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 11:21:00 - 16 มี.ค. 2563
203 . ประกาศทั่วไป ประชุมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 20:08:00 - 15 มี.ค. 2563
204 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมข... 19:50:00 - 15 มี.ค. 2563
205 . ประกาศในหน่วยงาน คำสั่งโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง แต่งตั้งคณะตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงานเพื่อการบริห... 10:50:00 - 14 มี.ค. 2563
206 . ประกาศในหน่วยงาน โครงการโรงพยาบาลพร้าวร่วมใจ ทำบุญปีใหม่ สุขใจแบบพอเพียง 13:23:00 - 13 มี.ค. 2563
207 . ประกาศในหน่วยงาน กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กา... 18:09:00 - 12 มี.ค. 2563
208 . ประกาศในหน่วยงาน แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริย... 18:12:00 - 11 มี.ค. 2563
209 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการกำกับติดตามและป้องกัน ปราบปรามทุจริต และแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 14:48:00 - 11 มี.ค. 2563
210 . ประกาศทั่วไป การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (กพ63) 13:30:00 - 11 มี.ค. 2563
211 . ประกาศทั่วไป การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (มค63) 13:26:00 - 11 มี.ค. 2563
212 . ประกาศทั่วไป การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (ธค.62... 13:18:00 - 11 มี.ค. 2563
213 . ประกาศในหน่วยงาน การกำหนดกลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด... 10:34:00 - 11 มี.ค. 2563
214 . ประกาศในหน่วยงาน การกำหนดกลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด... 10:27:00 - 11 มี.ค. 2563
215 . ประกาศในหน่วยงาน การกำหนดกลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด... 10:15:00 - 11 มี.ค. 2563
216 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มงานทัน... 16:21:00 - 06 มี.ค. 2563
217 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1) กลุ่มงานทั... 16:19:00 - 06 มี.ค. 2563
218 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2563 (บริหาร) 16:19:00 - 02 มี.ค. 2563
219 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุงตามแผน Planfin ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 13:28:00 - 02 มี.ค. 2563
220 . ประกาศทั่วไป โครงการการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด 13:23:00 - 02 มี.ค. 2563
221 . ประกาศทั่วไป รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน... 16:40:00 - 01 มี.ค. 2563
222 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1) กลุ่มงานเภ... 20:16:00 - 29 ก.พ. 2563
223 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 ยาและเวชภัณฑ์ รอบเดือนกุม... 20:15:00 - 29 ก.พ. 2563
224 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 15:23:00 - 28 ก.พ. 2563
225 . ประกาศทั่วไป กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน 14:10:00 - 28 ก.พ. 2563
226 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 14:04:00 - 28 ก.พ. 2563
227 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 11:15:00 - 28 ก.พ. 2563
228 . ประกาศทั่วไป โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 10:46:00 - 28 ก.พ. 2563
229 . ประกาศทั่วไป ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 10:28:00 - 28 ก.พ. 2563
230 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้าง จ้างเหมา ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และเจ้าพ... 09:36:00 - 28 ก.พ. 2563
231 . ประกาศทั่วไป ผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2562 17:03:00 - 27 ก.พ. 2563
232 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่างวิจารย์จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยในประจำปี 2563 09:50:00 - 27 ก.พ. 2563
233 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้าง จ้างเหมา ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และเจ้าพนักง... 15:24:00 - 26 ก.พ. 2563
234 . ประกาศทั่วไป มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 13:50:00 - 25 ก.พ. 2563
235 . ประกาศทั่วไป มาตรการการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน... 13:48:00 - 25 ก.พ. 2563
236 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงา... 13:43:00 - 25 ก.พ. 2563
237 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 13:42:00 - 25 ก.พ. 2563
238 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 13:41:00 - 25 ก.พ. 2563
239 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันและรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราช... 13:40:00 - 25 ก.พ. 2563
240 . ประกาศทั่วไป มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับ... 13:36:00 - 25 ก.พ. 2563
241 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ EB8 10:51:00 - 17 ก.พ. 2563
242 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (สขร.1) กลุ่มงานทันตกร... 14:09:00 - 07 ก.พ. 2563
243 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 กลุ่มงานทันตกรร... 14:09:00 - 07 ก.พ. 2563
244 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2563 (บริหาร) 15:02:00 - 03 ก.พ. 2563
245 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 ยาและเวชภัณฑ์ รอบเดือนมกร... 17:37:00 - 31 ม.ค. 2563
246 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (สขร.1) กลุ่มงานเภสัชก... 17:36:00 - 31 ม.ค. 2563
247 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ช่วยแพทย์แผนไทยและพนักงานขับรถยนต์ 15:41:00 - 13 ม.ค. 2563
248 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ชันสูตร)-น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบู... 09:18:00 - 07 ม.ค. 2563
249 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ชันสูตร)- น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมี... 09:10:00 - 07 ม.ค. 2563
250 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 กลุ่มงานทันตกร... 15:14:00 - 06 ม.ค. 2563
251 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (สขร.1) กลุ่มงานทันตก... 15:12:00 - 06 ม.ค. 2563
252 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 รอบเดือนธันวาคม 2562 กลุ... 15:11:00 - 03 ม.ค. 2563
253 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (สขร.1) กลุ่มงานเทคนิ... 15:09:00 - 03 ม.ค. 2563
254 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2562 (บริหาร) 10:52:00 - 02 ม.ค. 2563
255 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง บริหาร เภสัช ทันต เทคนิคการแพทย์ มีน... 10:07:00 - 02 ม.ค. 2563
256 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 ยาและเวชภัณฑ์ รอบเดือนธัน... 15:04:00 - 30 ธ.ค. 2562
257 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (สขร.1) กลุ่มงานเภสัช... 15:03:00 - 30 ธ.ค. 2562
258 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ชันสูตร)- น้ำยาตรวจวิเคราะห์สาร... 10:05:00 - 26 ธ.ค. 2562
259 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ชันสูตร)-น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความ... 09:49:00 - 26 ธ.ค. 2562
260 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 อัตราและพนักงานขับรถยนต์ 1 อั... 10:54:00 - 25 ธ.ค. 2562
261 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd... 08:30:00 - 23 ธ.ค. 2562
262 . ประกาศทั่วไป รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 15:52:00 - 13 ธ.ค. 2562
263 . ประกาศทั่วไป ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 13:20:00 - 11 ธ.ค. 2562
264 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10:21:00 - 11 ธ.ค. 2562
265 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 กลุ่มงานทัน... 14:27:00 - 06 ธ.ค. 2562
266 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (สขร.1) กลุ่มงานทัน... 14:25:00 - 06 ธ.ค. 2562
267 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 รอบเดือนพฤศจิกายน 2562 กล... 14:44:00 - 02 ธ.ค. 2562
268 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (สขร.1) กลุ่มงานเทค... 14:40:00 - 02 ธ.ค. 2562
269 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 ยาและเวชภัณฑ์ รอบเดือนพฤศ... 18:39:00 - 30 พ.ย. 2562
270 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (สขร.1) กลุ่มงานเภส... 18:37:00 - 30 พ.ย. 2562
271 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 กลุ่มงานบริหารท... 18:51:00 - 29 พ.ย. 2562
272 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 กลุ่มงานบริหารทั่ว... 11:00:00 - 29 พ.ย. 2562
273 . ประกาศทั่วไป ประกาศขายซากครุภัณฑ์ 11:57:00 - 08 พ.ย. 2562
274 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 กลุ่มงานทันตกร... 17:12:00 - 04 พ.ย. 2562
275 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (สขร.1) กลุ่มงานทันตกร... 17:10:00 - 04 พ.ย. 2562
276 . ประกาศทั่วไป รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(สขร1) เดือนพฤศจิกายน 2562 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 19:24:00 - 31 ต.ค. 2562
277 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนตุลาคม 2562 (สขร1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 19:17:00 - 31 ต.ค. 2562
278 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 รอบเดือนตุลาคม 2562 กลุ่ม... 14:41:00 - 31 ต.ค. 2562
279 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (สขร.1) กลุ่มงานเทคนิค... 14:37:00 - 31 ต.ค. 2562
280 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563 ยาและเวชภัณฑ์ รอบเดือนตุล... 11:17:00 - 31 ต.ค. 2562
281 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (สขร.1) กลุ่มงานเภสัชก... 11:16:00 - 31 ต.ค. 2562
282 . ประกาศทั่วไป คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลดและพยานรับรอง (1 ตุลาคม 2562) 18:06:00 - 01 ต.ค. 2562
283 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562 ยาและเวชภัณฑ์ 12:49:00 - 01 ต.ค. 2562
284 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 กลุ่มงานทันตก... 19:42:00 - 30 ก.ย. 2562
285 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (สขร.1) กลุ่มงานทันตก... 19:39:00 - 30 ก.ย. 2562
286 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562 ยาและเวชภัณฑ์ รอบเดือนกัน... 14:01:00 - 30 ก.ย. 2562
287 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (สขร.1) กลุ่มงานเภสัช... 14:00:00 - 30 ก.ย. 2562
288 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 กลุ่มงานเทคนิค... 13:44:00 - 30 ก.ย. 2562
289 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 (สขร.1) กลุ่มงานเทคนิค... 13:38:00 - 30 ก.ย. 2562
290 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักเ... 14:01:00 - 27 ก.ย. 2562
291 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่างนักเทคนิคการ... 15:26:00 - 25 ก.ย. 2562
292 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัคลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ นักเทคนิคการแพทย์ 14:44:00 - 13 ก.ย. 2562
293 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศวิจารน์ ก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย (งบค่าเสื่อม 10% ปี 2562) ด้วยวิธีประ... 14:04:00 - 13 ก.ย. 2562
294 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 กลุ่มงานเทคนิค... 11:40:00 - 04 ก.ย. 2562
295 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 (สขร.1) กลุ่มงานเทคนิค... 11:37:00 - 04 ก.ย. 2562
296 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข... 15:09:00 - 03 ก.ย. 2562
297 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 กลุ่มงานทันตก... 16:04:00 - 02 ก.ย. 2562
298 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (สขร.1) กลุ่มงานทันตก... 15:54:00 - 02 ก.ย. 2562
299 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562 ยาและเวชภัณฑ์ รอบเดือนสิง... 12:25:00 - 31 ส.ค. 2562
300 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (สขร.1) กลุ่มงานเภสัช... 12:23:00 - 31 ส.ค. 2562
301 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (สขร.1) กลุ่มงานทั... 07:46:00 - 13 ส.ค. 2562
302 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 (สขร.1) กลุ่มงานทันตกร... 07:45:00 - 13 ส.ค. 2562
303 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (สขร.1) กลุ่มงานทันตก... 07:44:00 - 13 ส.ค. 2562
304 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พศจิกายน 2561 (สขร.1) กลุ่มงานทันต... 07:41:00 - 13 ส.ค. 2562
305 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (สขร.1) กลุ่มงานทันตกร... 07:28:00 - 13 ส.ค. 2562
306 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2562 กลุ่มงานทันตกร... 15:49:00 - 08 ส.ค. 2562
307 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2562 (สขร.1) กลุ่มงานทันตก... 15:48:00 - 08 ส.ค. 2562
308 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 กลุ่มงานเทคนิค... 15:43:00 - 02 ส.ค. 2562
309 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 (สขร.1) กลุ่มงานเทคนิค... 15:42:00 - 02 ส.ค. 2562
310 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562 ยาและเวชภัณฑ์ รอบเดือนกรก... 11:46:00 - 31 ก.ค 2562
311 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 (สขร.1) กลุ่มงานเภสัช... 11:45:00 - 31 ก.ค 2562
312 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 กลุ่มงานทันตก... 15:39:00 - 08 ก.ค 2562
313 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (สขร.1) กลุ่มงานทันต... 15:37:00 - 08 ก.ค 2562
314 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 กลุ่มงานเทคนิ... 14:29:00 - 03 ก.ค 2562
315 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 (สขร.1) กลุ่มงานเทคนิ... 14:28:00 - 03 ก.ค 2562
316 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (สขร.1) กลุ่มงานเภสั... 14:33:00 - 30 มิ.ย. 2562
317 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562 ยาและเวชภัณฑ์ รอบเดือนมิถ... 14:28:00 - 30 มิ.ย. 2562
318 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 กลุ่มงานเทคนิค... 13:53:00 - 06 มิ.ย. 2562
319 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 (สขร.1) กลุ่มงานเทคนิค... 13:51:00 - 06 มิ.ย. 2562
320 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 กลุ่มงานทันตกร... 16:27:00 - 03 มิ.ย. 2562
321 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 (สขร.1) กลุ่มงานทันตกร... 16:26:00 - 03 มิ.ย. 2562
322 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤษภาคม 2562 16:45:00 - 31 พ.ค. 2562
323 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562 ยาและเวชภัณฑ์ รอบเดือนพฤษ... 14:32:00 - 31 พ.ค. 2562
324 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (สขร.1) กลุ่มงานเภสัช... 14:30:00 - 31 พ.ค. 2562
325 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 62 (สขร.) 10:53:00 - 31 พ.ค. 2562
326 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 (พัสดุ) 16:47:00 - 30 พ.ค. 2562
327 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤาภาคม 2562 08:55:00 - 30 พ.ค. 2562
328 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 กลุ่มงานเทคนิคก... 15:15:00 - 16 พ.ค. 2562
329 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 (สขร.1) กลุ่มงานเทคนิคก... 15:14:00 - 16 พ.ค. 2562
330 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 กลุ่มงานทันตกรร... 15:16:00 - 03 พ.ค. 2562
331 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 (สขร.1) กลุ่มงานทันตกรร... 15:15:00 - 03 พ.ค. 2562
332 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (สขร.1) กลุ่มงานเภสัชก... 18:39:00 - 30 ม.ย. 2562
333 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562 ยาและเวชภัณฑ์ รอบเดือนเมษ... 18:38:00 - 30 ม.ย. 2562
334 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 62 (สขร) 17:52:00 - 30 ม.ย. 2562
335 . ประกาศทั่วไป รายวงานการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2562 (พัสดุ) 13:49:00 - 30 ม.ย. 2562
336 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนเมษายน 2562 11:14:00 - 30 ม.ย. 2562
337 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 (พัสดุ) 09:41:00 - 30 ม.ย. 2562
338 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 กลุ่มงานเทคนิคก... 15:06:00 - 05 ม.ย. 2562
339 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (สขร.1) กลุ่มงานเทคนิค... 15:04:00 - 05 ม.ย. 2562
340 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 กลุ่มงานทันตกรร... 19:12:00 - 01 ม.ย. 2562
341 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 (สขร.1) กลุ่มงานทันตกรร... 19:11:00 - 01 ม.ย. 2562
342 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (สขร.1) กลุ่มงานเภสัชก... 15:45:00 - 31 มี.ค. 2562
343 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562 ยาและเวชภัณฑ์ รอบเดือนมีน... 15:43:00 - 31 มี.ค. 2562
344 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 (พัสดุ) 16:52:00 - 29 มี.ค. 2562
345 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมีนาคม 2561 16:50:00 - 29 มี.ค. 2562
346 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินการตามการจัดจ้างในเดือนมีนาคม 2562 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ 15:45:00 - 29 มี.ค. 2562
347 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินการตามแผนการซัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2562 (พัสดุ) 11:35:00 - 29 มี.ค. 2562
348 . ประกาศทั่วไป รูปประกาศเจตจำนง 11:11:00 - 27 มี.ค. 2562
349 . ประกาศทั่วไป กระบวนการให้บริการการภาพบำบัด EB26 12:11:00 - 20 มี.ค. 2562
350 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์การเผยแพร่ข่อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพร้าว EB22 12:07:00 - 12 มี.ค. 2562
351 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์การเผยแพร่ข่อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพร้าว EB17 11:56:00 - 08 มี.ค. 2562
352 . ประกาศทั่วไป เอกสารหลักฐานประกอบการตรวจประเมิน 09:55:00 - 08 มี.ค. 2562
353 . ประกาศทั่วไป ประกาศมาตราการการบริหารผลการปฏิบัติงาน 09:23:00 - 08 มี.ค. 2562
354 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์การเผยแพร่ข่อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพร้าว EB15 11:35:00 - 07 มี.ค. 2562
355 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์การเผยแพร่ข่อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพร้าว (EB24 ข้อ 3.2) 09:58:00 - 07 มี.ค. 2562
356 . ประกาศทั่วไป รานงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ (EB24 ข้อ3.2) 09:54:00 - 07 มี.ค. 2562
357 . ประกาศทั่วไป มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ ขั้นตอนการขออนุญาต อย. 19:02:00 - 05 มี.ค. 2562
358 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (สขร.1) กลุ่มงานทัน... 19:40:00 - 04 มี.ค. 2562
359 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน กระบวนงานการเบิก – จ่าย ยาเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภ... 20:36:00 - 03 มี.ค. 2562
360 . ประกาศทั่วไป มาตรฐานการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ 19:04:00 - 03 มี.ค. 2562
361 . ประกาศทั่วไป มาตรฐานการปฏบัติงานทางเทคนิคการแพทย์ 14:42:00 - 01 มี.ค. 2562
362 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (สขร.1) กลุ่มงานเทค... 14:33:00 - 01 มี.ค. 2562
363 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มงานเทค... 13:11:00 - 01 มี.ค. 2562
364 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลพร้าว เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาแล... 19:32:00 - 28 ก.พ. 2562
365 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (สขร.1) กลุ่มงานเภ... 18:33:00 - 28 ก.พ. 2562
366 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562 ยาและเวชภัณฑ์ รอบเดือนกุม... 17:59:00 - 28 ก.พ. 2562
367 . ประกาศทั่วไป ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์โรงพยาบาลพร้าวเดือน กุมภาพันธ์ 2562 14:16:00 - 28 ก.พ. 2562
368 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 11:54:00 - 28 ก.พ. 2562
369 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกุมพันธ์ 2562 09:00:00 - 28 ก.พ. 2562
370 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 (สขร.1) กลุ่มงานเทคนิค... 15:30:00 - 18 ก.พ. 2562
371 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 กลุ่มงานเทคนิคก... 15:10:00 - 18 ก.พ. 2562
372 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 (สขร.1) กลุ่มงานทันตกรร... 19:39:00 - 04 ก.พ. 2562
373 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562 ยาและเวชภัณฑ์ รอบเดือนมกร... 17:55:00 - 31 ม.ค. 2562
374 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 (สขร.1) กลุ่มงานเภสัชก... 14:33:00 - 31 ม.ค. 2562
375 . ประกาศทั่วไป ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์โรงพยาบาลพร้าวเดือน มกราคม 2562 13:15:00 - 31 ม.ค. 2562
376 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมกราคม 2562 11:49:00 - 31 ม.ค. 2562
377 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 10:08:00 - 31 ม.ค. 2562
378 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาด 10:09:00 - 29 ม.ค. 2562
379 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย พนักงานช่วยเหลือไข้ ... 16:07:00 - 10 ม.ค. 2562
380 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (สขร.1) กลุ่มงานเทคนิ... 14:18:00 - 10 ม.ค. 2562
381 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 กลุ่มงานเทคนิค... 16:10:00 - 09 ม.ค. 2562
382 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ 14:34:00 - 08 ม.ค. 2562
383 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 (สขร.1) กลุ่มงานทันตกร... 19:36:00 - 07 ม.ค. 2562
384 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนิงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2562 ยาและเวชภัณฑ์ รอบเดือนธันว... 17:49:00 - 31 ธ.ค. 2561
385 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (สขร.1) กลุ่มงานเภสัช... 15:42:00 - 31 ธ.ค. 2561
386 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 14:22:00 - 28 ธ.ค. 2561
387 . ประกาศทั่วไป ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์โรงพยาบาลพร้าวเดือน ธันวาคม 2561 14:09:00 - 28 ธ.ค. 2561
388 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนธันวาคม 2561 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 11:46:00 - 28 ธ.ค. 2561
389 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัคลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ แพทย์แผนไทย พนักงานช่ว... 14:14:00 - 26 ธ.ค. 2561
390 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพ่ราคากลางโครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์กาพแพทย์ (ชันสูตร)- น้ำยาตรวจวิเค... 15:58:00 - 25 ธ.ค. 2561
391 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วิจารณ์ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์กาพแพทย์ (ชันสูตร)- น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเค... 13:53:00 - 25 ธ.ค. 2561
392 . ประกาศทั่วไป EB 23 ขอความเห็นชอบอนุมัติ 10:41:00 - 11 ธ.ค. 2561
393 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2561(สขร.1) กลุ่มงานบริหารท... 16:02:00 - 30 พ.ย. 2561
394 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานเทคนิคกา... 15:56:00 - 30 พ.ย. 2561
395 . ประกาศทั่วไป ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน 14:31:00 - 30 พ.ย. 2561
396 . ประกาศทั่วไป การดำเนินการ การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส... 13:49:00 - 30 พ.ย. 2561
397 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์การเผยแพร่ข่อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพร้าว เดือนพฤศจิกายน 2561 กลุ่มงา... 11:41:00 - 30 พ.ย. 2561
398 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ตค-พย 61) 11:38:00 - 30 พ.ย. 2561
399 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานทันตสาธา... 10:10:00 - 30 พ.ย. 2561
400 . ประกาศทั่วไป รายงานการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 09:11:00 - 30 พ.ย. 2561
401 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (สขร.1) กลุ่มงานเภส... 09:10:00 - 30 พ.ย. 2561
402 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 09:35:00 - 29 พ.ย. 2561
403 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งเวียนประกาศโรงพยาบาลพร้าว 11:14:00 - 28 พ.ย. 2561
404 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานเทคน... 16:18:00 - 26 พ.ย. 2561
405 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 กลุ่มงานเทคนิคก... 15:06:00 - 05 พ.ย. 2561
406 . ประกาศในหน่วยงาน สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2561 กลุ่มงานบริหารบริหารทั่วไ... 15:54:00 - 31 ต.ค. 2561
407 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 กลุ่มงานเทคนิคการแพ... 15:54:00 - 31 ต.ค. 2561
408 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (สขร.1) กลุ่มงานเภสัชก... 12:07:00 - 31 ต.ค. 2561
409 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์เดือนตุลาคม 2561 กลุ่มงานบริหาร 11:26:00 - 31 ต.ค. 2561
410 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 กลุ่มงานทันตสาธารณส... 10:30:00 - 31 ต.ค. 2561
411 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานเทคน... 16:09:00 - 26 ต.ค. 2561
412 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 กลุ่มงานเทคนิคการแ... 14:05:00 - 11 ต.ค. 2561
413 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 กลุ่มงานวัสดุการแพ... 13:55:00 - 11 ต.ค. 2561
414 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ 13:54:00 - 11 ต.ค. 2561
415 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (สขร.1) กลุ่มงานเภสัช... 12:06:00 - 01 ต.ค. 2561
416 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2561ยาและเวชภัณฑ์ 16:38:00 - 30 ก.ย. 2561
417 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 (สขร.1) กลุ่มงานเภสัช... 14:57:00 - 10 ก.ย. 2561
418 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 (สขร.1) กลุ่มงานเทคนิ... 14:32:00 - 07 ก.ย. 2561
419 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 10:57:00 - 06 ก.ย. 2561
420 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ 10:54:00 - 06 ก.ย. 2561
421 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (สขร.1) กลุ่มงานเภสัช... 15:39:00 - 09 ส.ค. 2561
422 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (สขร.1) กลุ่มงานเทคนิ... 15:02:00 - 09 ส.ค. 2561
423 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ 11:54:00 - 07 ส.ค. 2561
424 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 กลุ่มงานวัสดุการแพ... 11:54:00 - 07 ส.ค. 2561
425 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (สขร.1) กลุ่มงานเทคน... 13:50:00 - 11 ก.ค 2561
426 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (สขร.1) กลุ่มงานเภสั... 12:01:00 - 06 ก.ค 2561
427 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 กลุ่มงานวัสดุการแพทย... 13:59:00 - 02 ก.ค 2561
428 . ประกาศทั่วไป รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่เรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพ... 11:12:00 - 15 มิ.ย. 2561
429 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ปี 2560 10:19:00 - 15 มิ.ย. 2561
430 . ประกาศทั่วไป สรุปรายงานการประชุมคณะตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส 16:41:00 - 14 มิ.ย. 2561
431 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย... 14:52:00 - 06 มิ.ย. 2561
432 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (สขร.1) กลุ่มงานเภสัช... 17:28:00 - 05 มิ.ย. 2561
433 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการปรับปรุง ขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 11:32:00 - 31 พ.ค. 2561
434 . ประกาศทั่วไป รายงานวิเคราะห์การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้งกันผลประ... 10:56:00 - 31 พ.ค. 2561
435 . ประกาศทั่วไป ภาพการประชุม ITA 09:48:00 - 31 พ.ค. 2561
436 . ประกาศทั่วไป รายงานการจัดประชุมประจำเดือน 09:24:00 - 31 พ.ค. 2561
437 . ประกาศทั่วไป ขอความร่วมมือประชุมประจำเดือน 09:23:00 - 31 พ.ค. 2561
438 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฎิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน 09:18:00 - 31 พ.ค. 2561
439 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤษภาคม 2561 16:14:00 - 30 พ.ค. 2561
440 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนเมษายน 2561 16:09:00 - 30 พ.ค. 2561
441 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนเมษยน 2561 16:05:00 - 30 พ.ค. 2561
442 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมีนาคม 2561 16:00:00 - 30 พ.ค. 2561
443 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกุมพันธุ์ 2561 15:55:00 - 30 พ.ค. 2561
444 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมกราคม 2561 15:42:00 - 30 พ.ค. 2561
445 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ 12:14:00 - 30 พ.ค. 2561
446 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ 12:13:00 - 30 พ.ค. 2561
447 . ประกาศในหน่วยงาน แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ 12:12:00 - 30 พ.ค. 2561
448 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มงานวัสดุการแพ... 12:12:00 - 30 พ.ค. 2561
449 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ 12:11:00 - 30 พ.ค. 2561
450 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (สขร.1) กลุ่มงานเทคนิค... 13:45:00 - 17 พ.ค. 2561
451 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (สขร.1) กลุ่มงานเภสัชก... 11:12:00 - 11 พ.ค. 2561
452 . ประกาศทั่วไป ดีเดย์!! 4 พ.ค. 61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วย “บัตรประชาชน” ประเ... 10:16:00 - 30 ม.ย. 2561
453 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (สขร.1) กลุ่มงานเภสัชก... 12:32:00 - 18 ม.ย. 2561
454 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 (สขร.1) กลุ่มงานเทคนิค... 16:00:00 - 05 ม.ย. 2561
455 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 13:45:00 - 05 ม.ย. 2561
456 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 13:44:00 - 05 ม.ย. 2561
457 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 13:44:00 - 05 ม.ย. 2561
458 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 13:43:00 - 05 ม.ย. 2561
459 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 13:43:00 - 05 ม.ย. 2561
460 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 13:43:00 - 05 ม.ย. 2561
461 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 13:42:00 - 05 ม.ย. 2561
462 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 12:38:00 - 05 ม.ย. 2561
463 . ประกาศทั่วไป รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแะลปราบปรามการทุจริต 14:50:00 - 23 มี.ค. 2561
464 . ประกาศทั่วไป แผนการปฏิบัติการป้องกันความทุจริต 14:06:00 - 23 มี.ค. 2561
465 . ประกาศทั่วไป รูปบอร์ดประชาสัมพันธ์ 12:55:00 - 23 มี.ค. 2561
466 . ประกาศทั่วไป คู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง 11:19:00 - 23 มี.ค. 2561
467 . ประกาศทั่วไป กิจกรรมการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าท่ีเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส 09:47:00 - 23 มี.ค. 2561
468 . ประกาศในหน่วยงาน กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตของกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้าว 17:57:00 - 22 มี.ค. 2561
469 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาติเผยแพร่กำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเจาะจงจ้างตรวจสุขภาพและป... 17:32:00 - 16 มี.ค. 2561
470 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 15:22:00 - 16 มี.ค. 2561
471 . ประกาศทั่วไป รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 09:59:00 - 16 มี.ค. 2561
472 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 11:40:00 - 15 มี.ค. 2561
473 . ประกาศทั่วไป คู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 10:45:00 - 15 มี.ค. 2561
474 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (สขร.1) กลุ่มงานเภ... 18:16:00 - 09 มี.ค. 2561
475 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายชันสูตร(เทคนิคก... 14:10:00 - 07 มี.ค. 2561
476 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (สขร.1) กลุ่มงานเภสัชก... 11:16:00 - 12 ก.พ. 2561
477 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (สขร.1) ฝ่ายชันสูตร 13:54:00 - 07 ก.พ. 2561
478 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งหนังสือใบแสดงความบริสุทธิ์ 13:46:00 - 31 ม.ค. 2561
479 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การวิเคราะการจัดซื้อจัดจ้าง 11:05:00 - 31 ม.ค. 2561
480 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาติเผยแพร่การผิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 11:03:00 - 31 ม.ค. 2561
481 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบเสนอโครงการและราคากลาง 11:01:00 - 31 ม.ค. 2561
482 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งเวียนประกาศแต่ละฝ่าย 11:00:00 - 31 ม.ค. 2561
483 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาติประกาศขึ้นเวป 10:58:00 - 31 ม.ค. 2561
484 . ประกาศทั่วไป แบบจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน ธันวาคม 2560 ของฝ่ายเภสัชกร (สข.... 09:29:00 - 31 ม.ค. 2561
485 . ประกาศในหน่วยงาน แบบจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน ธันวาคม 2560 ของฝ่ายอุบัติเหตุฉุ... 09:28:00 - 31 ม.ค. 2561
486 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน ธันวาคม 2560 ของฝ่ายบริหาร (สข..... 09:27:00 - 31 ม.ค. 2561
487 . ประกาศในหน่วยงาน แบบจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน ธันวาคม 2560 ของฝ่ายบริหาร (สข..... 09:25:00 - 31 ม.ค. 2561
488 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน ธันวาคม 2560 ของฝ่ายชันสูตร (สข.... 09:23:00 - 31 ม.ค. 2561
489 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน ธันวาคม 2560 ของฝ่ายทันตกรรม (สข... 09:18:00 - 31 ม.ค. 2561
490 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างทำอาหารผู้ป่วยใน 10:02:00 - 29 ม.ค. 2561
491 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด 09:51:00 - 29 ม.ค. 2561
492 . ประกาศในหน่วยงาน Big Cleaning Day 11/1/2561 14:37:00 - 11 ม.ค. 2561
493 . ประกาศทั่วไป โรงพยาบาลพร้าวขอขอบคุณพ่อสม แม่อัมพร บริจาคเงินให้โรงพยาบาลพร้าว 13:12:00 - 11 ม.ค. 2561
494 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 และแบบรายงานแผนปีงบประมาณ 2560 10:19:00 - 03 ม.ค. 2561
495 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ 12:08:00 - 31 ธ.ค. 2560
496 . ประกาศทั่วไป ตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาลพร้าว ขอขอบคุณ คุณวนิดา ประเสริฐชีวะ ที่ได้มอบหม้อต้มน้ำร้อ... 14:58:45 - 06 ธ.ค. 2560
497 . ประกาศทั่วไป โรงพยาบาลพร้าว ขอขอบคุณคุณปวริศา ธนันต์วนิช และครอบครัว จ.เชียงราย ที่กรุณาบริจา... 09:52:00 - 07 พ.ย. 2560
498 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งปิด-ปลดประกาศ 16:23:00 - 02 ต.ค. 2560
โรงพยาบาลพร้าว หมู่ 4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
E-mail : phrao_hospital@hotmail.com โทร 053475498 โทรสาร 053475293 #103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : taAEY