หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศในหน่วยงาน ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 14 รายการ (งบค่าเสื่อม... 11:38:00 - 22 ก.ค 2564
2 . ประกาศในหน่วยงาน คำสั่งโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง แต่งตั้งคณะตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงานเพื่อการบริห... 10:50:00 - 14 มี.ค. 2563
3 . ประกาศในหน่วยงาน โครงการโรงพยาบาลพร้าวร่วมใจ ทำบุญปีใหม่ สุขใจแบบพอเพียง 13:23:00 - 13 มี.ค. 2563
4 . ประกาศในหน่วยงาน กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กา... 18:09:00 - 12 มี.ค. 2563
5 . ประกาศในหน่วยงาน แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริย... 18:12:00 - 11 มี.ค. 2563
6 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการกำกับติดตามและป้องกัน ปราบปรามทุจริต และแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 14:48:00 - 11 มี.ค. 2563
7 . ประกาศในหน่วยงาน การกำหนดกลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด... 10:34:00 - 11 มี.ค. 2563
8 . ประกาศในหน่วยงาน การกำหนดกลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด... 10:27:00 - 11 มี.ค. 2563
9 . ประกาศในหน่วยงาน การกำหนดกลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัด... 10:15:00 - 11 มี.ค. 2563
10 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2562 ยาและเวชภัณฑ์ 12:49:00 - 01 ต.ค. 2562
11 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินการตามการจัดจ้างในเดือนมีนาคม 2562 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ 15:45:00 - 29 มี.ค. 2562
12 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการดำเนินการตามแผนการซัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2562 (พัสดุ) 11:35:00 - 29 มี.ค. 2562
13 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกุมพันธ์ 2562 09:00:00 - 28 ก.พ. 2562
14 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 14:22:00 - 28 ธ.ค. 2561
15 . ประกาศในหน่วยงาน สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2561 กลุ่มงานบริหารบริหารทั่วไ... 15:54:00 - 31 ต.ค. 2561
16 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนเมษายน 2561 16:09:00 - 30 พ.ค. 2561
17 . ประกาศในหน่วยงาน แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ 12:12:00 - 30 พ.ค. 2561
18 . ประกาศในหน่วยงาน กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตของกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้าว 17:57:00 - 22 มี.ค. 2561
19 . ประกาศในหน่วยงาน แบบจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน ธันวาคม 2560 ของฝ่ายอุบัติเหตุฉุ... 09:28:00 - 31 ม.ค. 2561
20 . ประกาศในหน่วยงาน แบบจัดซื้อจัดจ้างภายในเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน ธันวาคม 2560 ของฝ่ายบริหาร (สข..... 09:25:00 - 31 ม.ค. 2561
21 . ประกาศในหน่วยงาน Big Cleaning Day 11/1/2561 14:37:00 - 11 ม.ค. 2561
โรงพยาบาลพร้าว หมู่ 4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
E-mail : phrao_hospital@hotmail.com โทร 053475498 โทรสาร 053475293 #103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : taAEY