หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมฯ และแบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลการจัดอบรมโครงการการยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงพยาบาลพร้าว ประจ าปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบ    ข้อ 3 รวมแบบฟอร์มขอเผยแพร่_11127_60c1c351edfe4.pdf

โรงพยาบาลพร้าว หมู่ 4 ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
E-mail : phrao_hospital@hotmail.com โทร 053475498 โทรสาร 053475293 #103
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : taAEY